Home   خانه      ivarmajidi.com       گالری    

زمستان 1389 سیزده 1391  تصاویری بسیار زیبا از پرندگان  ین آرایشگر در سن آنتونیو در برزیل ،جام جهانی2014  باشکوه ترین درختان از سراسر جهان
       
منتخبی از بهترین تصاویر خبرگزاری رویتر در سی سال گذشته